i

esg logo

Dleto

 

U prvoj vitrini nalaze se predmeti iz antičkog perioda sa lokaliteta. Izloženi su predmeti vezani za arhitekturu, građevinarstvo i alatke koje su korišćene u građevini. Izdvojeni su predmeti: opeka sa žigom konhorte II Aurelia Dardanorum iz II veka, fragmenti mermera kao građevinski materijal, porfir. Od građevinskog alata izdvojeni su predmeti: mistrija, dleto, klamfe, visak.

 

 


Keramička posuda

 

U drugoj vitrini su predmeti vezani za grnčarstvo u rimskom periodu. Keramika zbog svoje postojanosti predstavlja značajan arheološki materijal za tumačenje prošlosti. Izdvojeni su primeri keramičkih predmeta: lončići, zdele, žišci.

 

 


Posuda za livenje

 

Treća vitrina u postavci sadrži predmete koji su vezani za rimsku metalurgiju. To su predmeti koji su korišćeni u obradi rude: rudarski krampovi, pećnjak, ostaci spaljene rude, tegovi, šolje, i drugi predmeti od metala - noževi, brus, kosir. Timacum Minus je bio administrativno središte šireg regiona-teritorije, čija je privredna osnova rudarenje. Obližnji obronci Stare planine bogati bakrom, zlatom i srebrom, predstavljali su bogat resurs za eksploataciju i primarnu preradu ovih ruda još u antičko doba.


Katanac u vidu prstena

 

U četvrtoj vitrini izloženi su metalni predmeti: okovi, kopče, katanac u vidu prstena, šilo, bronzani žižak. Pronalaskom samorodnog bakra začeta je tehnologija obrade metala. U početku je zastupljena tehnika hladnog kovanja, ali kasnije razvitkom tehnike livenja počinje serijska proizvodnja predmeta. Proizvodi se nakit, vojna oprema, novac, sitna monumentalna plastika.

 


Kopča

 

Predmeti koji su rađeni tehnikom livenja su predstavljeni u у petoj vitrini i to su: fibule, kopče, medicinski instrumenti.

 

 

 


Staklena posuda

 

U sledećoj šestoj vitrini nalazi se replika katapulta koju su izradili učenici Tehničke škole Knjaževac. Osim lakog naoružanja u rimskoj vojsci upotrebljavale su se i bojne sprave kao što su katapult, balista za izbacivanje strela, koplja i dr.

 

U sedmoj vitrini prve prostorije izložbenog prostora nalaze se votivne ploče od mermera i predstava Venere koja se datuje u I-II vek.

 

U narednoj оsmoj vitrini su postavljene posude od stakla; pehari, balsamariji, toaletne bočice. Staklo se u antici koristilo za izradu posuda, rađene su i mozaičke kockice i prozorsko staklo. Industrija rimskog stakla razvila se na temeljima helenističke tehnološke tradicije. U I veku staklo je rasprostranjeno na celoj teritoriji rimskog carstva.

 

 


Fibula od srebraU izložbenoj postavci nalazi se izuzetan primer fibule. To je luksuzna srebrna fibula pronađena na nekropoli Ropinski potok kraj Ravne i predstavlja vrstu izuzetnog odlikovanja zaslužnim vojnim oficirima. Fibula se ističe i ukrasom na luku izrađenom u tehnici opus interassile, odnosno tehnikom prolamanja tankih metalnih niti, veoma sličnoj danas poznatoj tehnici filigrana. U ovom delu prikazana je replika rimskog oklopa i tunike.

 

 


Naušnice

 

U devetoj vitrini izloženi su predmeti koji su služili za svakodnevnu upotrebu: koštani češljevi, igle. U desetoj vitrini je izložen rimski novac.

U drugoj izložbenoj prostoriji su predmeti sa nekropole Slog iz kasnoantičkog perioda i kamena plastika. Izložene su parapetne ploče (deo oltara u crkvi), kapitel i impost kapitel. Na lokalitetu Baranica-Vojinovac otkrivena je parapetna ploča sa stubom od mermera koja se datuje u V-VI vek. Parapetne ploče su odvajale oltarni prostor od naosa u crkvi. U centralnoj prostoriji izložbenog prostora u tri vitrine izloženi su predmeti sa nekropole Slog. U grupu grobnih nalaza spadaju predmeti: ogrlice, narukvice, minđuše, fibule, kopče. Grobni inventar je karakterističan za kasnu antiku (IV-V vek).

 

 

 


Znakovni jezik